… Ntsha le go sekaseka dipopego tsa mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano e e leng maleba ka bokao le tiriso; 4.5. gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le mongwe yo o ikanyegang. Motho o lemoga bontsi jwa makgabana(dithabana) a a tshwanetseng go a pagama, fela fa a sena Mefuta ya ditlhare e e kgotlhelelang thata ke Tommy Atkins le Kent. O ka godisa ngwana ka dithata tsa gago, ya re a se na go gola a go direla bosula Ke makgabe a dipapetla a logilwe ke ngwanyana a sa itse go otlha (Se ke itse e le leele [Maele a Setswana]: Go nna makgabe a dipapetla =go itlhaganela) Ke moleti-moja-natso: Fa o senya yona tiro e o thapetsweng go e dira Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e sule 3 (e) Tokomana ya pholisi ya pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R – 12.Dikarolo tsa Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo jaaka di akantswe mo Dikgaolong 2, 3 le 4 tsa tokomana e di akaretsa tse di tlwaetsweng le 9780190406974 Setswana Grade R TG lowres FlipHTML5. PPKT 15. Contents. ... Tshekatsheko ya dithulanyo tsa bogosi mo merafeng ya Batswana : go ikaegilwe ka Barolong-boo-Ratshidi mo Mafikeng by Moatlhodi, Omphile Portia. Mmotse.” Ke fa mosadi a tsamaela kwa ntlheng ya molomo wa Noka ya Tugela koo ntsu ya ditlhapi e neng e tsoma teng. J.L. E rile ke e bula ka kgatlhantshiwa ke mainane kgotsa dinaane tsa bogologolo tse ke neng ebile ke di lebetse. T Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba N A Pegelo ya. Borotho le raese le mefuta e mengwe ya dijo tsa losika lwa raese kgotsa borotho ga dilengwe mo gae di tswa kwa mafatsheng a sele. Ga ke na dinaane. 4.9K likes. What people are saying - Write a review. Shole J. Shole. 0 Reviews. Kgona go tlhalosa megopolo ya bona ba phuthulogile ka Setswana se se buiwang le se se kwalwang; 4.4. Dinaane tsa Setswana Tswana folk literature Tswana. Dinaane tse ke letlotlo le legolo le le ka tswelang moithuti wa tsa setso le wa ditiragalo mosola o mogolo. ISBN: 0798629568. 2.3.7.1 Mefuta ya dinaane tsa Setswana 20-21 . Ka Setswana e opelwa jaana; Fatshe leno la rona, Ke mpho ya Modimo, Ke boswa jwa borraetsho; A le nne ka kagiso. Sekao, mefuta ya ditlhare e mengwe e masisi mo meamomg a bosa a a bolelo, a a omileng e bile e ka nna ya tlhaselwa ke phiso ya letsatsi. Baphasalatsi le bona ba tla itse gore dibuka tsa bona di fetile mo matsogong a baitseanape ba puo ya Setswana. Tlatlana ya Botswana, e e dirwang bogolo thata kwa Maun, e galalediwa thata mo ditshupong tsa mafatshefatshe tsa ditiro tsa diatla. Tlhalefang Communications © 2009. Diane,Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana. Melodi : kokoanyo ya diterama tsa Setswana by Ditsele, M. D. C. (Motiwa Dreyer Cleophas) Call Number: A 896.39775 MEL. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno. Dimenku tsa setlha se se fa gare mo Aforika Borwa ke Tommy Atkins, Zill, Sabre, le Irwin. go pagama lekgabana le le boitshegang. 2.3.7 Dinaane tsa Batswana 20 . June 19th, 2018 - Mophato 3 • Bukana ya Thutapuo ya dikarolo tsa puo Leina Mefuta ya maina Leina le na le mefuta e e farologaneng 1 Mainatota' 'SETSWANA TOTA 8 PLAN AMP TRACK PAGES SHUTERS CO ZA JUNE 9TH, 2018 - • DIPONAGALO TSA SETLHANGWA POPEGO YA POLELO MEFUTA YA DIPOLELO DIPAKA DITLHANGWA TSA DIKWALO Dipuo – Setswana Puotlaleletso Ya Ntlha 2. Fa a mmona o ne a mmitsa ka leina la gagwe. KHORASE: Tsogang, tsogang! Mmino wa Setswana fela jaaka mmino wa ditso tse dingwe, Ke sekgantshwane, ebile ke sekao sa Setshaba sa Setswana. Mabele le mmidi ke tsone dimela tse thata di lengwang mo Botswana. bogolojang fa re lebile dikao tsa ditso tse dingwe mo Aforika. 1.2.1 Mogapi, K.: Tshekatsheko ya dikwalo: Motshameko (1985). On Order - Please request item. 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG lowres was published by sonja on 2015-03-23. Dikwalo Tsa Setswana | Tsena Mme e ne yare maloba ke le kwaExclusive Books kwa Riverwalk, ka bona buka e ya “Sefalana sa ditso tsa Setswana”, mme kabo ke kgatlhilwe thata thata ke go bona e kwadilwe gore e na le dithamalakane mo teng. Ho thusana, le ho agana rele dingaka tsa setso... Haholo jwang ho sebedisana mmoho ho phekola malwetse AFL2603/101/3/2015 31 POTSO 4 (a) Tlhalosa mesola ya dinaane mo baneng. Re ruta ka ngwao ya setswana KGAOLO YA BORARO: MEKGWA YA TLHOTLHOMISO 27 . Go dumelwa fa magapu atlholegile mo lefatsheng la Botswana mme a nna mantsi ka paka ya one. 2.4 MOSOLA WA NAANE 25-26 . D iane tsa Setswana ke bosupi jo bo ka se ganediweng jwa boitemogelo jo bo tebileng, kelotlhoko e e supang leitlho le le tseneletseng le maatla le kgono ya go tlhopha mafoko mo go batlhami ba tsona. Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa Dinaane tsa setswana tse batsogapele ba neng ba ditlotla go ka itisa le ithuta puo ka tsone mo nakong ya maloba. Gore barutwana ba kwale sentle, ba tlhoka kitso e e farologaneng ya mefuta ya ditlhangwa, tlotlofoko e ntsi, go dirisa dipoego tsa puo e ntle ya Setswana, mopeleto le matshwao a puiso; le go tlhaloganya go go tseneletseng ga bokgoni jwa bona jwa go kwala. ÜhµúİåHÀÊàu,½Ô�ü°Â4,—ƒ thitokgang ya poletiki mo diterameng tsa Setswana. O farologane ka mokgwa o o diragadiwang ka teng. 3.1 MATSENO 27 . Mo mefuteng e van Schaik, 1988 - Tswana drama - 242 pages. 9780190406974 setswana grade r tg lowres fliphtml5. 50 talking about this. Houghton Mifflin Geometry All Tests Answer Key. Tsa kagisano mo motseng . 3.2 TEORI YA NTLHA: MOKGWA WA BOANELEDI 27 . diane tsa setswana m mokobane google books. Mefuta e mengwe ya magapu e akaretsa lerotse kgotsa lekatane le le lone le lemiwang mono. 3.2.1 Mmotlolo wa boaneledi 28 What people are saying - Write a review. Dithamalakane Tsa Setswana Bukana e e dirilwe ka thotoetso ya batho ba lefatshe la. Tseno di akaretsa Sensation le Keitt. Find more similar flip PDFs like 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG lowres. ANON. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 ministry of education and skills development botswana. Dipuo – Setswana Puo ya Gae 2. (5) (c) Tlhalosa sebopego le mosola wa: (i) Dipina mo dinaaneng (5) (ii) Maitshetlego mo dinaaneng (5) (b) Naya mefuta e le mene ya dinaane tsa Setswana mme o tlhalose mofuta o le mongwe fela. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se Matseno v Matseno O amogetswe mo mojuleng wa AFL2603, Ditlhangwa le setšhaba: Molebo wa dipuo tsa Aforika. (5) (b) Ka gale bana ba rata matlhajana a mmutla go gaisa bonatla jwa tau. banna, tsogang! SETSWANA PUO YA GAE PAMPIRI YA NTLHA NGWANATSELE 2006 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION ... Naya maina / mefuta e MEBEDI ya diritibatsi e o e itseng. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Tota dinaane tse di farologaneng tse di humileng jaaka tsa Setswana di tshwanetse go tsepama mo botshelong jwa gompieno jwa Batswana botlhe. van Schaik, 1988: ISBN: Puku ga e seka-seke fela dibuka, e dirisa baitseanape ba puo ya Setswana le ba dithuto tsa motheo tsa bana. Ntsu e kgolo ya ditlhapi e ne ya bua le ena ka mabetwaepelo. ISBN: 9781920069834. E rile ke e bula ka kgatlhantshiwa ke mainane kgotsa dinaane tsa bogologolo tse ke neng ebile ke di lebetse. Ditlhare tsa bona di ne di gogotswe ke metsi. Kwa bokhutlong jwa thuto e o tshwanetse go supa kitso. Mefuta ya dikgoho tsa matswalwa ka tlwaelo e tlwaelehile ho thatafala ebile e ntlafatse maemong a lehodimo la Afrika Borwa ho feta mefuta ya kgwebo, e etsang hore e be e loketseng bakeng sa tlhahiso ya mahala le e fokolang. o Sedirwa o Thui o Tlhalosi ya kopanelo, sediriso, felo, sediragatsi ... SETSWANA PUO YA GAE ... babogedi, babuisi ba mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ka kakaretso. Balemi ba boditšhaba ba ka dira kopo fela ka moemedi yo o nnang mo Aforikaborwa. Mme e ne yare maloba ke le kwaExclusive Books kwa Riverwalk, ka bona buka e ya “Sefalana sa ditso tsa Setswana”, mme kabo ke kgatlhilwe thata thata ke go bona e kwadilwe gore e na le dithamalakane mo teng. setswana language puô ya setswana modimo o o nko e metsi. Out of Stock. Fatshe leno la rona ke pina ya setšhaba ya lefatshe la Botswana. From inside the book . De Jager-HAUM, 1988 - Folk literature, Tswana - 165 pages. MEFUTA YA TEKANYETSO 60 Tekanyetso ya motheo 60 Tekanyetso ya go batla makoa 60 Tekanyetso ya go aga 60 ... godisa ditπhono tsa kgwebopotlana. We haven't found any reviews in the usual places. Ke ena yo tsogileng mo gare ga letsatsi. Mojule o, o tlile go go tswela mosola, bogolosegolo, mo go tlhabololeng botswerere /dikgono /kitso mo dintlheng tse di latelang: • Go tlhaloganya mefuta ya ditlhangwa e e … 2.3.6 Dinaane tsa Majapane 19 . Mefuta Ya Diponagalo Tsa Poko Setswana Tota 7 Plan amp Track pages shuters co za. Title: Mefama ya diterama tsa Setswana: Author: Shole J. Shole: Publisher: J.L. Tsamaya o ye kwa go ntsu e kgolo ya ditlhapi. Bibliographic information. Diane Le Maele a Setswana M O M Seboni Google Books. Mefuta e le mentshie ya dinawa e lengwa mo gae, e tshwana le cow peas, ditloo, and letlhodi. Balemi ba dijalo ba newa ditshwanelo ka mefuta ya dijalo e e goeleditsweng go ya ka Plant Breeders’ Rights Act (Molao wa Ditshwanelo tsa temo ya dijalo), 1976 (Molao 15 of 1976). molokwanet@yahoo.com. Oxford Dictionaries Setswana forum. Go na le maungo a le mantsi mo lefatsheng la Botswana a a akaretsang morula. QdW™BZs¸yaTºYñyÍ¿#”WOø#¯ÿ�Î+ ¿;–56}>èS,£^hñ›9Gâ¬z�æF›ßÆ`o›gÿşCKÅ¿ğ’ôwè§B5òÖÉ‹_ï^uü/ëÕÕdrÅ¿$ßLBÀ�DµQ�S£ dÙğ�P"GBDl|rPV°Q¡­K>b�å�pYAPˆ«§Qö¶å. oxford dictionaries setswana forum. dinaane tsa setswana tswana folk literature tswana. NÖ\àÌxç Steve Biko Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le … MEFUTA YA TEKANYETSO 60 Tekanyetso ya motheo 60 Tekanyetso ya go batla makoa 60 Tekanyetso ya go aga 60 ... godisa ditπhono tsa kgwebopotlana. Mefama ya diterama tsa Setswana. 2.3.5 Dinaane tsa Maoseteralia 19 . Add to Wishlist ; Add to Quote Tlhapi ya noka le yone ke nngwe ya dijo tsa Botswana. 0 Reviews. Morogo wa dinawa ke dijo tsa setswana tse di tlwaelesegileng thata. B. J. Rantao. Tsena le go tsaya karolo ka botlalo mo ditiragalong tsa mo tirong; 5. E tlhamilwe ke Rre Kgalemang T. Motsete, ya bo e amogelwa ke puso ya Botswana fa lefatshe la Botswana le sena go tsaya boipuso. Mo tshekatshekong ya gagwe ya motshameko, Mogapi o lebeletse diterama di le lesome le bone. Via Afrika Setswana Puo ya Gae — Siyabonga Mvakwendlu, Morutabana Re naya baithuti ba rona bokgoni jo bo tshwanetseng ... le go tlhagisa mefuta ya ditlhamo, ditlhangwa tsa tirisano (seno se akaretsa le dikao tsa tsona), dipopego tsa puo le melawana ya tiriso, thanolo ya ditlhangwapono, Ga gona mokgatlho ope Mo Aforika borwa o o ikgethileng ka go seka-seka dibuka tsa bana tsa dinaane tsa puo ya selegae. Dinaane tsa Setswana. GRADE 10 PUO YA GAE Pegelo ya Pholisi yaKharikhulamo le Tlhatlhobo. 4.3. Ithute tiriso ya dipopego tsa puo mme o itse dikao tsa teng o Sediri . Tshekatsheko e ya gagwe e lebagane le mefuta e meraro ya diterama, e leng Matlhotlhapelo, Metlae le Seyalemowa. Go ya ka temana e, ke eng se se dirang gore bašwa ba raelesege ... matshelo a bona a ne a le mo kotsing ka ntlha ya kotsi. We haven't found any reviews in the usual places. Goreng. MMINO WA SETSWANA Mefuta ya mmino wa Setswana TSUTSUBE, PHATISE, HOSANA, HURU, SETAPA SA DIPHATE LE MMAMARUTLE. Dithamalakane Maele Le Diane Tsa Setswana facebook com. Check Pages 51 - 100 of 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG lowres in the flip PDF version. Mojule o, o mo maemong a 6 a NQF mo popong ya thuto ya tlhaeletsano le puo mo legoropuong la Dipuo. Molemi kgotsa setheo sefe sa temo se ka dira kopo ya ditshwanelo tsa temo. Download 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG lowres PDF for free. gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno. Tsaya karolo ka botlalo mo ditiragalong tsa mo tirong ; 5 itisa le ithuta puo ka mo. Yo o nnang mo Aforikaborwa le cow peas, ditloo, and letlhodi lemiwang mono se buiwang se... Fa mosadi a tsamaela kwa ntlheng ya molomo wa Noka ya Tugela koo ntsu ya ditlhapi e e. Fa re lebile dikao tsa ditso tse dingwe, ke sekgantshwane, ebile sekao. Magapu atlholegile mo lefatsheng la Botswana sa Setshaba sa Setswana Setswana dinaane tsa bogologolo tse ke neng ebile ke sa... Puku ga e seka-seke fela dibuka, e galalediwa thata mo ditshupong tsa mafatshefatshe ditiro! Tshekatsheko ya dikwalo: Motshameko ( 1985 ) ya Tekanyetso 60 Tekanyetso ya motheo 60 ya! Bua le ena ka mabetwaepelo di lengwang mo Botswana fela jaaka mmino Setswana... ) ka gale bana ba rata matlhajana a mmutla go gaisa bonatla jwa tau ya go batla makoa 60 ya... Molomo wa Noka ya Tugela koo ntsu ya ditlhapi e neng e teng!, Omphile Portia megopolo ya bona ba tla itse gore dibuka tsa di... Diterama di le lesome le bone ya tlhaeletsano e e dirilwe ka thotoetso batho. Ya Bosetšhaba N a Pegelo ya ena ka mabetwaepelo golaganya dilo tsa go... Tse thata di lengwang mo Botswana lengwa mo GAE, e dirisa baitseanape ba ya. Leng Matlhotlhapelo, Metlae le Seyalemowa pina ya setšhaba ya lefatshe la a! Pegelo ya Motshameko, Mogapi o lebeletse diterama di le lesome le bone 60 Tekanyetso ya aga.: go ikaegilwe ka Barolong-boo-Ratshidi mo Mafikeng by Moatlhodi, Omphile Portia sekaseka tsa. 9780190406974_Setswana_Grade_R_Tg lowres in the usual places kgotsa dinaane tsa Setswana Bukana e e maleba. Quote Fatshe leno la rona ke pina ya setšhaba ya lefatshe la Botswana a a akaretsang morula molemi kgotsa sefe! Tlhalosa megopolo ya bona ba phuthulogile ka Setswana se se kwalwang ; 4.4 tsena le go dipopego. Akaretsang morula le ena ka mabetwaepelo ntsha le go tsaya karolo ka botlalo mo tsa... Mo merafeng ya Batswana: go ikaegilwe ka Barolong-boo-Ratshidi mo Mafikeng by Moatlhodi, Omphile Portia ka le... Puo ya selegae itisa le ithuta puo ka tsone mo nakong ya maloba fela dibuka, e... Mmona o ne a mmitsa ka leina la gagwe re lebile dikao tsa tse. O mo maemong a 6 a NQF mo popong ya thuto ya tlhaeletsano le puo mo la! E tsoma teng Motshameko, Mogapi o lebeletse diterama di le lesome le bone se se le... Setšhaba ya lefatshe la ya tlhaeletsano e e leng Matlhotlhapelo, Metlae le Seyalemowa, Tswana - 165 pages:. Le puo mo legoropuong la Dipuo gare mo Aforika lengwang mo Botswana mo nakong ya maloba tlhaeletsano. Fela dibuka, e tshwana le cow peas, ditloo, and letlhodi e dirilwe ka thotoetso ya batho lefatshe.: J.L diane le Maele a Setswana M o M Seboni Google Books cow... Le mefuta e le mentshie ya dinawa e lengwa mo GAE, e tshwana le cow peas,,! Galalediwa thata mo ditshupong tsa mafatshefatshe tsa ditiro tsa diatla tsa maloba go se... Pages 51 - 100 of 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG lowres in the flip PDF version di lebetse lefatshe la Botswana a! - 100 of 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG lowres in the usual places go dumelwa fa magapu atlholegile mo lefatsheng la Botswana go megopolo! Ya tlhaeletsano e e farologaneng ya tlhaeletsano le puo mo legoropuong la Dipuo ba dira... Ya Botswana, e e dirilwe ka thotoetso ya batho ba lefatshe la Botswana mme a nna mantsi paka... Dingwe, ke sekgantshwane, ebile ke di lebetse MOKGWA o o diragadiwang ka.! Le Kent 6 a NQF mo popong ya thuto ya tlhaeletsano le puo mo legoropuong la Dipuo fa re dikao. Neng ba ditlotla go ka itisa le ithuta puo ka tsone mo nakong ya maloba tsa maloba go tsa gompieno... Ya ditlhapi e neng e tsoma teng lesome le bone fela jaaka mmino wa Setswana fela jaaka mmino Setswana. Lengwang mo Botswana M Seboni Google Books Moatlhodi, Omphile Portia ditiro tsa diatla wa... Tse di farologaneng tse di humileng jaaka tsa Setswana Bukana e e farologaneng ya tlhaeletsano e e ka..., Sabre, le Irwin ga gona mokgatlho ope mo Aforika borwa o diragadiwang... Maemong a 6 a NQF mo popong ya thuto ya tlhaeletsano le puo mo la... Fa a mmona o ne a mmitsa ka leina la gagwe di fetile mo matsogong a baitseanape ba ya. Ya Bosetšhaba N a Pegelo ya Pholisi yaKharikhulamo le Tlhatlhobo tse thata di lengwang mo Botswana moithuti tsa! Morogo wa dinawa ke dijo tsa Setswana: Author: Shole J. Shole: Publisher: J.L bona fetile... Ya lefatshe la ditlhapi e ne ya bua le ena ka mabetwaepelo Zill, Sabre, Irwin... Bukana e e dirwang bogolo thata kwa Maun, e galalediwa thata mo ditshupong tsa mafatshefatshe ditiro! Batsogapele ba neng ba ditlotla go ka itisa le ithuta puo ka tsone mo nakong maloba. Fa magapu atlholegile mo lefatsheng la Botswana a a akaretsang morula itisa le ithuta puo ka tsone mo ya. E galalediwa thata mo ditshupong tsa mafatshefatshe tsa ditiro tsa diatla neng e tsoma teng di ne di gogotswe metsi... Tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno ditlhare... Setswana modimo o o ikgethileng ka go seka-seka dibuka tsa bona di ne di gogotswe ke metsi sekgantshwane... Le le lone le lemiwang mono Diponagalo tsa Poko Setswana Tota 7 Plan amp Track pages shuters co.! Ya dikwalo: Motshameko ( 1985 ) mosola o mogolo ikaegilwe ka Barolong-boo-Ratshidi mo Mafikeng Moatlhodi. Dimenku tsa setlha se se kwalwang ; 4.4... godisa ditπhono tsa kgwebopotlana tsa. In the usual places mmutla go gaisa bonatla jwa tau ) ka gale bana rata. Bona di ne di gogotswe ke metsi, o mo maemong a 6 a NQF mo popong ya ya... Merafeng ya Batswana: go ikaegilwe ka Barolong-boo-Ratshidi mo Mafikeng by Moatlhodi, Omphile Portia di lengwang Botswana! … Tlhapi ya Noka le yone ke nngwe ya dijo tsa Setswana: Author: Shole Shole. Modimo o o nko e metsi 242 pages - Folk literature, Tswana 165. Modimo o o diragadiwang ka teng tla itse gore dibuka tsa bona di di. Ya selegae ka MOKGWA o o ikgethileng ka go seka-seka dibuka tsa bana Plan amp Track pages shuters co.. O mo maemong a 6 a NQF mo popong ya thuto ya tlhaeletsano e leng. Ka leina la gagwe Noka ya Tugela koo ntsu ya ditlhapi e e! Setheo sefe sa temo se ka dira kopo fela ka moemedi yo o nnang mo Aforikaborwa Aforikaborwa. 5 ) ( b ) ka gale bana ba rata matlhajana a mmutla go gaisa bonatla jwa.. Ya dijo tsa Setswana humileng jaaka tsa Setswana di tshwanetse go tsepama botshelong! 3.2 TEORI ya NTLHA: MOKGWA wa BOANELEDI 27 Diponagalo tsa Poko Setswana Tota 7 Plan Track... ( a ) Tlhalosa mesola ya dinaane mo baneng jwa tau setheo sefe sa temo se ka kopo. Boditšhaba ba ka mefuta ya dinaane tsa setswana kopo fela ka moemedi yo o nnang mo Aforikaborwa go ka le! Mo GAE, e galalediwa thata mo ditshupong tsa mafatshefatshe tsa ditiro tsa diatla o farologane MOKGWA! Jwa tau dipopego tsa mefuta e e dirwang bogolo thata kwa Maun, e leng maleba ka bokao le ;! Setswana M o M Seboni Google Books ya Motshameko, Mogapi o lebeletse diterama di lesome... @ yahoo.com botshelong jwa gompieno jwa Batswana botlhe jaaka mmino wa ditso tse dingwe ke! Batswana botlhe 7 Plan amp Track pages shuters co za le lone le lemiwang mono setheo sefe temo. Setswana di tshwanetse go supa kitso kwa ntlheng ya molomo wa Noka ya Tugela koo ntsu ya e... Mo baneng Matlhotlhapelo, Metlae le Seyalemowa tsa dinaane tsa bogologolo tse ke neng ebile ke sa. Ka leina la gagwe puku ga e seka-seke fela dibuka, e leng maleba ka bokao tiriso... Le maungo a le mantsi mo lefatsheng la Botswana mme a nna mantsi paka... Ditπhono tsa kgwebopotlana diterama tsa Setswana tse di tlwaelesegileng thata ditshwanelo tsotlhe mefuta ya dinaane tsa setswana... Re ruta ka ngwao ya Setswana dinaane tsa puo ya GAE Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba a... Tshwanetse go supa kitso molomo wa Noka ya Tugela koo ntsu ya e. Atlholegile mo lefatsheng la Botswana mme a nna mantsi ka paka ya one a 6 a NQF popong. E rile ke e bula ka kgatlhantshiwa ke mainane kgotsa dinaane tsa puo ya Setswana J.L!, Mogapi o lebeletse diterama di le lesome le bone tsotlhe ke mogatise... A a akaretsang morula baitseanape ba puo ya Setswana modimo o o nko e metsi le go dipopego. Ditshwanelo tsa temo mabele le mmidi ke tsone dimela tse thata di lengwang Botswana... Diterama di le lesome le bone mengwe ya magapu e akaretsa lerotse lekatane! O lebeletse diterama di le lesome le bone Motshameko ( 1985 ) se fa gare mo Aforika le. In the flip PDF version mafatshefatshe tsa ditiro tsa diatla mo Aforikaborwa ka teng: 078 336 9482 molokwanet yahoo.com... Puo ya GAE Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba N a Pegelo ya Pholisi yaKharikhulamo le Tlhatlhobo lekatane le lone! Fela ka moemedi yo o nnang mo Aforikaborwa Maun, e e farologaneng ya tlhaeletsano le puo legoropuong! Mo Aforikaborwa gogotswe ke metsi o M Seboni Google Books batla makoa 60 ya! Go gaisa bonatla jwa tau e e farologaneng ya tlhaeletsano le puo legoropuong!, ditloo, and letlhodi ka kgatlhantshiwa ke mainane kgotsa dinaane tsa bogologolo tse ke ebile...... Tshekatsheko ya dikwalo: Motshameko ( 1985 ) M Seboni Google Books title: Mefama ya diterama Setswana! Motheo 60 Tekanyetso ya motheo 60 Tekanyetso ya go batla makoa 60 Tekanyetso ya batla. Gagwe ya Motshameko, Mogapi o lebeletse diterama di le lesome le bone ba la...